PUBLICATIONS

 

 

 

MONOGRAPH

Vašát, Petr. 2020. Na jedné lodi. Globalizace a bezdomovectví v českém městě (In the same boat. Globalisation and homelessness in a Czech city). Prague: Academia.

EDITED SPECIAL ISSUES

Vašát, Petr, Slavomíra Ferenčuhová. In progress. Homelessness and the post-socialist city: ethnographies of urban change. Special issue to Urban Geography.

PEER-REVIED JOURNAL ARTICLES

Vašát, Petr. 2020. Making city-bases: homeless places, poverty management, and urban change in Pilsen, Czechia. Urban Geography,

https://doi.org/10.1080/02723638.2020.1826752. 

Šimon, Martin, Petr Vašát, Hana Daňková, Petr Gibas & Markéta Poláková. 2020. Spatially explicit mobility of homeless people: exploratory analysis of GPS tracking data. GeoJournal 85 (5): 1411–1427, https://doi.org/10.1007/s10708-019-10030-4.

Daňková, Hana, Josef Bernard & Petr Vašát. 2019. Využití metody Respondent-Driven Sampling u populace lidí bez domova: základní principy, aplikace a praktická doporučení (Using the respondent-driven sampling method to survey homeless populations: basic principles, application and practical recommendations). Sociologický časopis / Czech Sociological Review 55 (2): 189–214, https://doi.org/10.13060/00380288.2019.55.2.458.

Šimon, Martin, Petr Vašát, Hana Daňková, Petr Gibas & Markéta Poláková. 2019. Activity spaces of homeless men and women measured by GPS tracking data: a comparative analysis of Prague and Pilsen. Cities 86 (3): 145–153, https://doi.org/10.1016/j.cities.2018.09.011.

Bernard, Josef, Hana Daňková & Petr Vašát. 2018. Ties, sites and irregularities: pitfalls and benefits in using respondent-driven sampling for surveying a homeless population. International Journal of Social Research Methodology 21 (5): 603–618, https://doi.org/10.1080/13645579.2018.1454640.

Vašát, Petr, Petr Gibas, Markéta Poláková. 2017. Mezi taktikou a afektem, ne-místem a místem: vizuální analýza každodenní geografie lidí bez domova (Between tactic and affect, non-place and place: a visual analysis of everyday geography of homeless people). Sociologický časopis / Czech Sociological Review 53 (4):533–564, https://doi.org/10.13060/00380288.2017.53.4.357.

Vašát, Petr, Daniel Čermák. 2016. The discursive dimension of second-order elections: the case of Czech regional Elections 2012. Romanian Journal of Political Sciences 16 (2): 121–153, http://www.sar.org.ro/polsci/?p=1248.

Vašát, Petr, Josef Bernard. 2015. Formování komunit, nebo sociální integrace? analýza personálních sítí ukrajinských imigrantů v Plzni (Forming communities or social integration? a personal network analysis of Ukrainian immigrants in Pilsen) Sociologický časopis / Czech Sociological Review 51 (2): 199–226, https://doi.org/10.13060/00380288.2015.51.2.159.

Vašát, Petr. 2014. "Předevčírem, nebo kdy to bylo?" temporalita třídy nejchudších ("Yesterday, or when was it" - the temporality practices of the poorest class). Sociologický časopis / Czech Sociological Review 50 (1): 57–82, https://doi.org/10.13060/00380288.2014.50.1.34.

Vašát, Petr. 2013. "Sme na jedný lodi": Morálka a morální ekonomie v kontextu chudoby a marginalizace ("We´re on the same boat": moral and moral economy under conditions of poverty and marginalization). Český lid: Etnologický časopis / Ethnological Journal 100 (4): 427–448.

Vašát, Petr. 2012. Studium bezdomovectví v USA: inspirace pro výzkum v České republice (Studying homelessness in the United States: an inspiration for a research in the Czech Republic). Český lid: Etnologický časopis / Ethnological Journal 99 (2): 129–149.

Vašát, Petr. 2012. Mezi rezistencí a adaptací: každodenní praxe třídy nejchudších (Between resistance and adaptation: the everyday practices of the poorest class). Sociologický časopis / Czech Sociological Review 48 (2): 247–282.

Růžička, Michal, Petr Vašát. 2011. Základní koncepty Pierra Bourdieu: pole – kapitál – habitus (The fundamental concepts of Pierre Bourdieu: field – capital – habitus). AntropoWebzin 7 (2): 129–133.

Vašát, Petr. 2010. Nástin mediálního diskursu o Janově: kriticko-diskursivní přístup (Outline of the Janov media discourse: a crtitical-discursive approach). Antropowebzin 6 (1): 39–43.

Vašát, Petr. 2008. Kritická diskursivní analýza: Sociální konstruktivismus v praxi (Critical discursive analysis: a social constructionist in practice). AnthropoWebzin 4 (2-3): 101–112.

 

CHAPTERS IN BOOKS

Vašát, Petr. 2019. Mezi živobytím a kratochvílí: Kutilství v podmínkách extrémní chudoby a marginalizace (Between livelihood and amusement: DIY in the conditions of extreme poverty and marginalisation). Pp. 65–66 in Petr Gibas a kol. Kutilství: drobná mozaika svépomocné tvorby. Praha: Sociologický ústav Akademie věd ČR. 

Vašát, Petr. 2019. Co nám slumy mohou říct o bezdomovectví? urbánní chudoba v době nové globální ekonomiky (What can slums tell us about homelessness: urban poverty in the era of the new global economy). Pp. 72–89 in Karolína Kripnerová, Vojtěch Sigmund, Barbora Bírová, Aleš Strnad, Petr Vašát. Bezdomovectví a veřejný prostor. Praha: Architekti bez hranic, z.s. 

Vašát, Petr. 2018. Jsou česká města revanšistická? úvaha o povaze punitivního urbanismu v ČR (Are Czech cities revanchist? an essay about the nature of punitive urbanism in Czechia). Pp. 109–121 in Petr Kratochvíl (ed.). Veřejný prostor v ohrožení? Aktuální problémy městského veřejného prostoru z pohledu společensko-vědních disciplín. Praha: Artefactum. 

Vašát, Petr, Petr Gibas. 2017. Žít (mezi) místy / Geografie lidí bez domov (Living (in-between) places / the geography of homeless people). Pp. 331–362 in Robert Osman, Lucie Pospíšilová (eds.). Geografie "okrajem". Praha: Karolinum.

Vašát, Petr, Daniel Čermák. 2015. Referendum, nebo účet krajským vládám? Volební programy 2012 (Which government are we holding accountable? election programmes 2012). Pp 126–147  in Dan Ryšavý, Daniel Čermák et al. Na/O kraji. Kraje a jejich představitelé 2000-2013. Prague: Sociologické nakladatelství.

Vašát, Petr. 2013. Kdo je a není bezdomovec? představy bezdomovce v praxi organizací poskytujících sociální služby (Who is and who is not a homeless? The idea of a homeless person in the practice of organizations providing social services). Pp. 116–136 in Lubmír Lupták et al. Neoliberalismus a marginalita: studie z českého reálkapitalismu. Brno: Nakladatelství Doplněk.

INTERVIEWS

Vašát, Petr. 2020. The politics of makeshift city: materiality, symbolic boundaries, and social relations in squatter settlements in Latin America (interview with María José Álvarez Rivadulla). Studia Ethnologica Pragensia 1: 101-109.